vietnamese english

Sản phẩm

Connection Package

2,300,000 đ/tháng


Chi tiết

Open Work

5,000,000 đ/tháng


Chi tiết

Image Package

450,000 đ/tháng


Chi tiết

Serviced Office

10,000,000 đ/tháng


Chi tiết

Transition Package

1,500,000 đ/tháng


Chi tiết

Meeting room

550,000 đ/giờ


Chi tiết

Hình ảnh

//dung